【Happy 牛 Year】

【Happy 牛 Year】

牛兆豐年。牛報平安。玉牛迎春。
喜從牛來。牛轉乾坤。牛牛平安。
牛轉新機。牛運亨通。金牛賀春。
牛運當頭。賺盡金牛。鴻運當牛。

You Might Also Like